OBSAH:

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
  2. ZÁKLAD SPRACOVANIA ÚDAJOV3. ÚČEL, ZÁKLAD A ROZSAH SPRACOVANIA ÚDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE4. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE5. PROFILOVANIE V ONLINE OBCHODE6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV 7. COOKIES V ONLINE OBCHODE A ANALYTIKÁCH8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  1. Tieto zásady ochrany osobných údajov Internetového obchodu slúžia na informačné účely, čo znamená, že nepredstavujú zdroj záväzkov pre Príjemcov služieb alebo zákazníkov Internetového obchodu. Zásady ochrany osobných údajov obsahujú predovšetkým pravidlá týkajúce sa spracúvania osobných údajov Správcom v Internetovom obchode, vrátane základu, účelov a rozsahu spracúvania osobných údajov a práv dotknutých osôb, ako aj informácie o používaní cookies a analytické nástroje v internetovom obchode.

  2. Správcom osobných údajov zhromažďovaných prostredníctvom Internetového obchodu je Sylwia Garbaciok , podnikajúca pod názvom Nachemia Sylwia Garbaciok , zapísaná v Centrálnom registri a Informáciách o hospodárskej činnosti Poľskej republiky vedenom ministrom zodpovedným za hospodárstvo, : adresa miesta podnikania a doručovacia adresa : Ślęzan 27/2, 41-608, Świętochłowice, NIP 6262816935, REGON 385430340, e-mailová adresa: nachemiiperuki@gmail.com, telefónne číslo: 87 - 87 ďalej len „ Správca “ a zároveň je Poskytovateľom služieb internetového obchodu a Predávajúcim.

  3. Kontaktné údaje poverenca pre ochranu osobných údajov určeného Správcom: e-mail: nachemiiperuki@gmail.com, telefónne číslo: 730 568 678

  4. Osobné údaje v Internetovom obchode spracováva Správca v súlade s platnou legislatívou, v najmä v súlade s nariadením Európskeho parlamentu Európskej únie a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) – ďalej len „ GDPR “ alebo „ GDPR nariadenie “. Oficiálny text nariadenia GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

  5. Používanie Internetového obchodu vrátane uskutočňovania nákupov je dobrovoľné. Rovnako aj poskytnutie osobných údajov Používateľom Služby alebo Zákazníkom využívajúcim Internetový obchod je dobrovoľné až na dve výnimky: (1) uzatvorenie zmluvy so Správcom - neposkytnutie v prípadoch a v rozsahu uvedenom na Internetovom obchode. webových stránkach a v Pravidlách internetového obchodu a týchto zásadách ochrany osobných údajov osobné údaje potrebné na uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní elektronických služieb so správcom majú za následok nemožnosť uzavretia tejto zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je v takomto prípade zmluvnou požiadavkou a ak chce dotknutá osoba uzavrieť zmluvu so Správcom, je povinná požadované údaje poskytnúť. Rozsah údajov potrebných na uzavretie zmluvy je vždy vopred uvedený na webovej stránke internetového obchodu a v pravidlách internetového obchodu; (2) zákonné povinnosti správcu - poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou vyplývajúcou zo všeobecne platných právnych ustanovení, ktoré ukladajú správcovi povinnosť spracúvať osobné údaje (napr. spracúvanie údajov za účelom vedenia daňovej alebo účtovnej knihy) a neposkytnutie budú brániť Správcovi v plnení týchto povinností.

  6. Správca osobitne dbá na ochranu záujmov osôb, ktorých osobné údaje spracúva, a najmä zodpovedá a zabezpečuje, aby ním zhromaždené údaje: (1) boli spracúvané v súlade so zákonom; (2) zhromaždené na špecifikované zákonné účely a nepodliehajú ďalšiemu spracovaniu, ktoré je nezlučiteľné s týmito účelmi; (3) vecne správne a primerané vo vzťahu k účelom, na ktoré sa spracúvajú; (4) uchovávať vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb nie dlhšie, ako je potrebné na dosiahnutie účelu spracúvania, a (5) spracúvať spôsobom, ktorý zabezpečuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním osobných údajov a náhodným spracúvaním osobných údajov. stratu, zničenie alebo poškodenie, s použitím vhodných technických alebo organizačných prostriedkov.

  7. S prihliadnutím na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziko porušenia práv a slobôd fyzických osôb s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou ohrozenia, Správca vykonáva primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie trvalo umiestniť v súlade s týmto nariadením a dokázať to. Tieto opatrenia sa podľa potreby revidujú a aktualizujú. Správca používa technické opatrenia, aby zamedzil neoprávneným osobám získavať a upravovať osobné údaje zasielané elektronicky.

  8. Všetky slová, výrazy a skratky, ktoré sa vyskytujú v týchto zásadách ochrany osobných údajov a začínajú veľkým písmenom (napr. Predajca , Internetový obchod , Elektronická služba ), by sa mali chápať v súlade s ich definíciou obsiahnutou v Pravidlách internetového obchodu, ktoré sú dostupné na webovej stránke Internetového obchodu.
 2. Rozsah spracúvaných osobných údajov (meno, priezvisko, názov spoločnosti, daňové identifikačné číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo):

- základné osobné údaje - účely overenia, spracovanie dopytov, umožnenie uzatvorenia kúpnych zmlúv, overenie ich plnenia, pomoc pri ich uzatvorení alebo realizácii, dodanie produktov, vybavovanie reklamácií (právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

- údaje o adrese - doručovanie produktov, vybavovanie sťažností a dopytov (právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

- kontaktné údaje - vybavovanie sťažností a dopytov, poskytovanie informácií o stave objednávky, asistencia pri doručení (právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) 1. ZÁKLAD SPRACOVANIA ÚDAJOV

  1. Správca je oprávnený spracúvať osobné údaje v prípadoch - a v rozsahu, v ktorom - je splnená aspoň jedna z týchto podmienok: (1) dotknutá osoba súhlasila so spracúvaním svojich resp. jej osobné údaje na jeden alebo viacero konkrétnych účelov; (2) spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie krokov na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy; (3) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti uloženej Správcovi; alebo (4) spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Správca alebo tretia strana, okrem prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

  2. Spracovanie osobných údajov Správcom si vyžaduje zakaždým aspoň jeden z dôvodov uvedených v bode. 2.1 zásady ochrany osobných údajov. Konkrétny základ spracúvania osobných údajov Príjemcov služieb a Zákazníkov internetového obchodu Správcom je uvedený v ďalšom bode Zásad ochrany osobných údajov - vo vzťahu k danému účelu spracúvania osobných údajov Správcom.


  3. ÚČEL, ZÁKLAD A DOBA SPRACOVANIA ÚDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE

  1. Vždy, keď účel, základ a obdobie, ako aj príjemcovia osobných údajov spracúvaných Správcom vyplývajú z činností vykonávaných daným Príjemcom služby alebo Zákazníkom v v internetovom obchode alebo správcom. Ak sa napríklad zákazník rozhodne nakúpiť v Internetovom obchode a namiesto kuriérskej zásielky si zvolí osobný odber zakúpeného Produktu, budú jeho osobné údaje spracované za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy, ale už nebudú sprístupnené prepravcovi vykonávajúcemu prepravu v mene Správcu.

  2. Správca môže spracúvať osobné údaje v rámci Internetového obchodu na nasledujúce účely, a to na základe a počas období uvedených v tabuľke nižšie:

 

Účel spracovania údajov

Právny základ spracovania údajov

Doba uchovávania údajov

Uzatvorenie kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní elektronických služieb alebo konanie na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím vyššie uvedených zmlúv

článok 6 ods. 1 písm b) Nariadenia GDPR (plnenie zmluvy) - spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na prijatie opatrení na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy

Údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutnú na plnenie, ukončenie alebo iné ukončenie platnosti uzatvorenej Kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní Elektronických služieb.

priamy marketing

článok 6 ods. 1 písm f) Nariadenia GDPR (oprávnený záujem správcu) - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Správcu - spočívajúcich v starostlivosti o záujmy a dobrý imidž Správcu, jeho Internetového obchodu a v snahe predávať Produkty

 

Údaje sú uchovávané po dobu trvania zákonom oprávneného záujmu, ktorý Správca sleduje, najdlhšie však po dobu premlčania nárokov Správcu voči dotknutej osobe v súvislosti s obchodnou činnosťou Správcu. Premlčaciu dobu určujú zákonné ustanovenia, najmä Občiansky zákonník (základná premlčacia doba pri pohľadávkach súvisiacich s prevádzkovaním živnosti je tri roky a pri kúpnej zmluve dva roky).

Správca nesmie spracúvať údaje na účely priameho marketingu, ak dotknutá osoba vznesie v tomto smere účinnú námietku.

marketing

článok 6 ods. 1 písm a) Nariadenia GDPR (súhlas) - dotknutá osoba súhlasila so spracovaním svojich osobných údajov na marketingové účely Správcom

Údaje sa uchovávajú dovtedy, kým dotknutá osoba neodvolá svoj súhlas s ďalším spracovaním svojich údajov na tento účel.

Vyjadrenie názoru Zákazníka k uzatvorenej Kúpnej zmluve

článok 6 ods. 1 písm a) Nariadenia GDPR - dotknutá osoba súhlasila so spracovaním svojich osobných údajov za účelom vyjadrenia názoru

Údaje sa uchovávajú dovtedy, kým dotknutá osoba neodvolá svoj súhlas s ďalším spracovaním svojich údajov na tento účel.

Vedenie daňových alebo účtovných kníh

článok 6 ods. 1 písm c) Nariadenia GDPR v súvislosti s vtip. 86 § 1 daňového poriadku, t. j. zo 17. januára 2017 (Zbierka zákonov z roku 2017, bod 201) alebo čl. 74 sekcia 2 zákona o účtovníctve, t.j. zo dňa 30.01.2018 (Z. z. z roku 2018, bod 395) - spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti uloženej Správcovi;

Údaje sú uchovávané po dobu, ktorú vyžaduje zákon, podľa ktorého je Správca povinný uchovávať daňové knihy (do uplynutia lehoty na premlčanie daňovej povinnosti, ak daňové zákony neustanovujú inak) alebo účtovné záznamy (5 rokov od začiatku roka nasledujúceho po hospodárskom roku). ktorých sa údaje týkajú).

Určenie, presadzovanie alebo obhajovanie nárokov, ktoré môže Správca uplatniť alebo ktoré môžu byť vznesené voči Správcovi

článok 6 ods. 1 písm f) Nariadenia GDPR (oprávnený záujem správcu) - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov správcu - spočívajúce v určovaní, uplatňovaní alebo obhajovaní nárokov, ktoré môžu byť zo strany správcu vznesené alebo ktoré môžu byť voči správcovi vznesené

Údaje sú uchovávané po dobu trvania zákonne oprávneného záujmu, ktorý Správca sleduje, najdlhšie však po dobu premlčania nárokov, ktoré možno voči Správcovi uplatniť (základná premlčacia lehota pre nároky voči Správcovi je šesť rokov).

Používanie webovej stránky internetového obchodu a zabezpečenie jej správneho fungovania

článok 6 ods. 1 písm f) Nariadenia GDPR (oprávnený záujem správcu) - spracúvanie je nevyhnutné na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov správcu - spočívajúce v prevádzkovaní a údržbe webovej stránky Internetového obchodu

Údaje sú uchovávané po dobu trvania zákonom oprávneného záujmu, ktorý Správca sleduje, najdlhšie však po dobu premlčania nárokov Správcu voči dotknutej osobe v súvislosti s obchodnou činnosťou Správcu. Premlčaciu dobu určujú zákonné ustanovenia, najmä Občiansky zákonník (základná premlčacia doba pri pohľadávkach súvisiacich s prevádzkovaním živnosti je tri roky a pri kúpnej zmluve dva roky).

Vedenie štatistík a analýza návštevnosti v internetovom obchode

článok 6 ods. 1 písm f) Nariadenia GDPR (oprávnený záujem správcu) - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov správcu - spočívajúce vo vedení štatistík a analýze návštevnosti v Internetovom obchode s cieľom zlepšiť fungovanie Internetového obchodu a zvýšiť predaj Produktov

Údaje sú uchovávané po dobu trvania zákonom oprávneného záujmu, ktorý Správca sleduje, najdlhšie však po dobu premlčania nárokov Správcu voči dotknutej osobe v súvislosti s obchodnou činnosťou Správcu. Premlčaciu dobu určujú zákonné ustanovenia, najmä Občiansky zákonník (základná premlčacia doba pri pohľadávkach súvisiacich s prevádzkovaním živnosti je tri roky a pri kúpnej zmluve dva roky).


 1. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE

  1. Pre správne fungovanie Internetového obchodu vrátane realizácie uzatvorených Kúpnych zmlúv je potrebné, aby Správca využíval služby externých subjektov (ako napr. dodávateľ softvéru, kuriér resp. spracovateľ platieb). Správca využíva len služby takých spracovateľských subjektov, ktoré poskytujú dostatočné záruky implementácie vhodných technických a organizačných opatrení tak, aby spracovanie spĺňalo požiadavky GDPR a chránilo práva dotknutých osôb.

  2. Údaje nie sú Správcom prenášané v každom prípade a nie všetkým príjemcom alebo kategóriám príjemcov uvedeným v zásadách ochrany osobných údajov - Správca prenáša údaje len vtedy, keď je to nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu spracovania osobných údajov a len v rozsahu potrebné na jeho dosiahnutie. Napríklad, ak Zákazník využíva osobný zber, jeho údaje nebudú odovzdané dopravcovi spolupracujúcemu so Správcom.

  3. Osobné údaje Príjemcov služieb a Zákazníkov Internetového obchodu môžu byť odovzdané nasledujúcim príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

  a) dopravcovia / zasielatelia / kuriérski makléri /subjekty nakladajúce so skladom a/alebo expedičným procesom - v prípade Zákazníka, ktorý využíva Internetový obchod na doručenie Produktu poštou alebo kuriérom, Správca poskytuje zhromaždené osobné údaje Zákazníka zvolenému prepravcovi, zasielateľovi alebo sprostredkovateľovi vykonávajúcemu expedíciu na žiadosť Správcu, a ak sa expedícia uskutočňuje z externého skladu - subjektu vybavujúcemu sklad a/alebo proces expedície - v rozsahu potrebnom na doručenie Produktu Zákazníkovi b)

  subjekty vybavujúce elektronické resp. platby platobnou kartou - v prípade Zákazníka, ktorý využíva elektronickú platobnú metódu alebo platobnú kartu Prevádzkovateľ v E-shope poskytuje zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému subjektu vybavujúcemu vyššie uvedené platby v E-shope na požiadanie Prevádzkovateľa. v rozsahu potrebnom na spracovanie platby uskutočnenej Zákazníkom.

  c) požičiavajúce subjekty/prenajímatelia - v prípade Zákazníka, ktorý využíva splátkový alebo leasingový spôsob platby v Internetovom obchode, Správca poskytuje zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému veriteľovi alebo prenajímateľovi obsluhujúcemu vyššie uvedené platby v Internetovom obchode na adrese žiadosť Správcu v rozsahu potrebnom na spracovanie platieb realizovaných Klientom.

  d) poskytovatelia systému prieskumu verejnej mienky - v prípade Zákazníka, ktorý súhlasil s vyjadrením názoru k uzatvorenej kúpnej zmluve, Správca sprístupní zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému subjektu zabezpečujúcemu systém prieskumov verejnej mienky k uzatvorenej kúpnej zmluve. Kúpne zmluvy v Internetovom obchode na žiadosť Správcu v rozsahu potrebnom na vyjadrenie názorov Zákazníka pomocou systému prieskumov verejnej mienky.

  e) poskytovatelia služieb dodávajúci Správcovi technické, IT a organizačné riešenia umožňujúce Správcovi vykonávať obchodnú činnosť, vrátane Internetového obchodu a Elektronických služieb prostredníctvom neho poskytovaných (najmä dodávatelia počítačového softvéru na prevádzkovanie Internetového obchodu, elektronickej pošty a hostingu). poskytovatelia a poskytovatelia softvéru na riadenie spoločnosti a poskytovanie technickej pomoci Správcovi) - Správca poskytuje zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému dodávateľovi konajúcemu v jeho mene len v prípade a v rozsahu potrebnom na dosiahnutie daného účelu spracúvania údajov v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

  f) poskytovatelia účtovných, právnych a poradenských služieb poskytujúci Správcovi účtovnú, právnu alebo poradenskú podporu (najmä účtovná kancelária, advokátska kancelária alebo inkasná spoločnosť) - Správca poskytuje zhromaždené osobné údaje Objednávateľa vybranému dodávateľovi konajúcemu v jeho mene len v prípade a v rozsahu potrebnom na dosiahnutie daného účelu spracúvania údajov v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

  g) Facebook Ireland Ltd. - Správca používa sociálne zásuvné moduly Facebooku na webovej stránke Internetového obchodu (napr. tlačidlo Páči sa mi, Zdieľať alebo prihlásenie pomocou prihlasovacích údajov Facebooku) a preto zhromažďuje a zdieľa osobné údaje Používateľa Služby pomocou Internetového obchodu webovej stránky. spoločnosti Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square , Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland ) v rozsahu a v súlade so zásadami ochrany osobných údajov dostupnými tu: https://www.facebook.com/about/privacy/ (tieto údaje zahŕňajú informácie o aktivitách na webovej stránke Internetového obchodu – vrátane informácií o zariadení, navštívených webových stránkach, nákupoch, zobrazených reklamách a spôsobe používania služieb – bez ohľadu na to, či má Používateľ služby Facebook konto a je prihlásený na Facebooku).


  5. PROFILOVANIE V ONLINE OBCHODE

  1. GDPR vyžaduje, aby Správca poskytoval informácie o automatizovanom rozhodovaní, vrátane profilovania uvedeného v čl. 22 sekcia 1 a 4 GDPR a – aspoň v týchto prípadoch – dôležité informácie o zásadách ich implementácie, ako aj o význame a očakávaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu. S ohľadom na túto skutočnosť poskytuje Správca informácie o možnom profilovaní v tomto bode zásad ochrany osobných údajov.

  2. Správca môže využívať profilovanie v Internetovom obchode na účely priameho marketingu, avšak rozhodnutia prijaté na jeho základe Správcom sa netýkajú uzavretia alebo odmietnutia uzavretia Kúpnej zmluvy ani možnosti využívania Elektronických služieb v Internetovom obchode. Efektom využívania profilovania v Internetovom obchode môže byť napríklad poskytnutie zľavy danej osobe, zaslanie zľavového kódu, pripomenutie nedokončených nákupov, zaslanie ponuky Produktu, ktorý môže zodpovedať záujmom alebo preferenciám danej osoby. alebo navrhnutie lepších podmienok v porovnaní so štandardnou ponukou Internetového obchodu. Daná osoba sa aj napriek profilovaniu môže slobodne rozhodnúť, či chce využiť takto získanú zľavu alebo lepšie podmienky a nakúpiť v Internetovom obchode.

  3. Profilovanie v Internetovom obchode zahŕňa automatickú analýzu alebo prognózu správania danej osoby na webovej stránke Internetového obchodu, napríklad pridaním konkrétneho Produktu do košíka, prehliadaním stránky konkrétneho Produktu v Internetovom obchode alebo analýzou predchádzajúcej histórii nákupov uskutočnených v internetovom obchode. Podmienkou takéhoto profilovania je, že Správca disponuje osobnými údajmi danej osoby, aby jej mohol zaslať napríklad zľavový kód.

  4. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania a ktoré má pre ňu právne účinky alebo ju podobne významne ovplyvňujú.


  6. PRÁVA DOtknutej osoby

  1. Právo na prístup, opravu, obmedzenie, vymazanie alebo prenosnosť
  – dotknutá osoba má právo požadovať od Správcu prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie („právo byť zabudnutý“ "). alebo obmedziť spracúvanie a má právo namietať proti spracúvaniu a právo na prenosnosť svojich údajov. Bližšie podmienky na uplatnenie vyššie uvedených práv sú uvedené v čl. 15-21 Nariadenia GDPR.

  2. Právo kedykoľvek odvolať súhlas - osoba, ktorej údaje Správca spracúva na základe súhlasu (podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 sekcia 2 písm a) GDPR) má dotknutá osoba právo súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

  3. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu - osoba, ktorej údaje Správca spracúva, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu spôsobom a spôsobom uvedeným v ustanoveniach GDPR a poľského zákona, v najmä zákon o ochrane osobných údajov. Dozorným orgánom v Poľsku je predseda Úradu na ochranu osobných údajov.

  4. Právo namietať – dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať – z dôvodov súvisiacich s jej konkrétnou situáciou – proti spracúvaniu jej osobných údajov na základe čl. 6 sekcia 1 písm e) (verejný záujem alebo úlohy) alebo f) (oprávnený záujem správcu) vrátane profilovania na základe týchto ustanovení. Správca v takom prípade nesmie ďalej tieto osobné údaje spracúvať, pokiaľ nepreukáže existenciu platných zákonných dôvodov na spracúvanie, prevažujúcich nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby alebo dôvody na zistenie, presadzovanie alebo obhajovanie nároky.

  5. Právo namietať proti priamemu marketingu - ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovanie v rozsahu, v akom spracovanie súvisí s takýmto priamym marketingom.

  Za účelom uplatnenia práv uvedených v tomto bode Zásad ochrany osobných údajov môžete Správcu kontaktovať zaslaním príslušnej správy písomne alebo e-mailom na adresu Správcu uvedenú na začiatku Zásad ochrany osobných údajov alebo pomocou kontaktného formulára. dostupné na webovej stránke internetového obchodu.


  7. COOKIES V ONLINE OBCHODE A ANALYTIKÁCH

  1. Cookies sú malé textové informácie vo forme textových súborov, odosielané serverom a ukladané zo strany osoby navštevujúcej webovú stránku internetového obchodu (napr. na pevný disk počítača, notebooku alebo na pamäťovej karte smartfónu – v závislosti od toho, aké zariadenie návštevník nášho online obchodu používa). Podrobné informácie o súboroch cookie , ako aj o histórii ich vytvárania nájdete okrem iného na: tu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

  2. Správca môže spracovávať údaje obsiahnuté v súboroch cookie , keď návštevníci používajú webovú stránku Internetového obchodu na nasledujúce účely:

  a) identifikácia Používateľov služby ako prihlásených do Internetového obchodu a preukázanie, že sú prihlásení; b) zapamätanie produktov pridaných do košíka za účelom zadania Objednávky; c) zapamätanie si údajov z vyplnených Objednávkových formulárov, prieskumov alebo prihlasovacích údajov do Internetového obchodu; d) prispôsobenie obsahu internetovej stránky Internetového obchodu individuálnym preferenciám Užívateľa Služby (napr. pokiaľ ide o farby, veľkosť písma , rozloženie stránky) a optimalizácia používania stránok Internetového obchodu; e) vedenie anonymných štatistík o tom, ako sa používa webová stránka Internetového obchodu; f) remarketing , t. j. skúmanie charakteristík správania návštevníkov Internetového obchodu prostredníctvom anonymnej analýzy ich aktivít (napr. návštevy konkrétnych webových stránok, kľúčových slov atď.), aby si vytvorili svoj profil a poskytli im reklamy prispôsobené ich očakávaným záujmom, aj keď navštívia iné webové stránky v reklamnej sieti Google Ireland Ltd. a Facebook Ireland Ltd.

  3. v predvolenom nastavení väčšina webových prehliadačov dostupných na trhu prijíma súbory cookie . Každý si môže definovať podmienky používania cookies pomocou nastavenia vlastného webového prehliadača. To znamená, že môžete napríklad čiastočne obmedziť (napr. dočasne) alebo úplne zakázať možnosť ukladania cookies – v druhom prípade to však môže ovplyvniť niektoré funkcionality Internetového obchodu (napr. nebude možné dokončiť cesta k objednávke prostredníctvom objednávkového formulára z dôvodu nepamätania si produktov v košíku počas nasledujúcich krokov zadávania objednávky).
 2. Nastavenia internetového prehliadača ohľadom Cookies sú dôležité z pohľadu súhlasu s používaním Cookies našim Internetovým obchodom – v súlade s predpismi môže byť takýto súhlas vyjadrený aj prostredníctvom nastavení internetového prehliadača. Ak takýto súhlas neudelíte, mali by ste zodpovedajúcim spôsobom zmeniť nastavenia svojho webového prehliadača týkajúce sa súborov cookie .

  5. Podrobné informácie o zmene nastavení súborov cookie a ich vlastnom odstránení v najpopulárnejších webových prehliadačoch sú k dispozícii v časti pomocníka webového prehliadača a na nasledujúcich webových stránkach (stačí kliknúť na odkaz):

v prehliadači Chrome 
vo Firefoxe
v Internet Exploreri 
v prehliadači Opera 
v prehliadači Safari
v prehliadači Microsoft Edge

6. Správca môže používať služby Google Analytics a Universal Analytics poskytované spoločnosťou Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street , Dublin 4, Írsko) v Internetovom obchode. Tieto služby pomáhajú Správcovi viesť štatistiky a analyzovať návštevnosť v Internetovom obchode. Zhromaždené údaje sa spracúvajú v rámci vyššie uvedených služieb na generovanie štatistík užitočných pri správe internetového obchodu a analýze návštevnosti v internetovom obchode. Tieto údaje sú agregované. Pomocou vyššie uvedených služieb v Internetovom obchode Správca zhromažďuje údaje ako zdroje a médium získavania návštevníkov Internetového obchodu a ako sa správajú na webových stránkach Internetového obchodu, informácie o zariadeniach a prehliadačoch, z ktorých webové stránky navštevujú, IP a domény, geografické údaje a demografické údaje (vek, pohlavie) a záujmy.

7. Daná osoba môže jednoducho zablokovať sprístupnenie informácií o svojej aktivite na webovej stránke internetového obchodu Google Analytics – na tento účel si môžete napríklad nainštalovať doplnok prehliadača od spoločnosti Google Ireland Ltd. k dispozícii tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

8. V Internetovom obchode môže Správca využívať službu Facebook Pixel poskytovanú spoločnosťou Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square , Grand Canal Harbor, Dublin 2, Írsko). Táto služba pomáha Správcovi merať efektivitu reklám a zisťovať, aké akcie vykonávajú návštevníci Internetového obchodu, ako aj zobrazovať týmto ľuďom reklamy šité na mieru. Podrobné informácie o prevádzke Facebook Pixel nájdete na nasledujúcej webovej adrese: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

9. Prevádzku Facebook Pixel môžete spravovať cez nastavenia reklamy vo svojom účte na Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.


8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Internetový obchod môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Správca vám odporúča, aby ste si po prejdení na iné webové stránky prečítali zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú tam uvedené. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na internetový obchod správcu.

 

Product added to wishlist
Product added to compare.