OBSAH:

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA _
 2. SLUŽBY V INTERNETOVOM OBCHODE
 3. PODMIENKY UZATVORENIA KÚPNEJ ZMLUVY
 4. SPÔSOB A PLATOBNÉ PODMIENKY ZA PRODUKT
 5. NÁKLADY, SPÔSOB A TERMÍN DODANIA A ODBERU PRODUKTU
 6. REKLAMÁCIE PRODUKTU (PREDAJNÉ PRE ZMLUVY UZATVORENÉ OD 25.12.2014)
 7. SPÔSOBY VYBAVENIA SŤAŽNOSTÍ A VYHĽADÁVANIA NÁROKOV A PRAVIDLÁ PRÍSTUPU K TÝMTO POSTUPOM
 8. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (PLATÍ PRE KÚDNE ZMLUVY UZATVORENÉ OD 25.12.2014)
 9. USTANOVENIA PLATNÉ PRE PODNIKATEĽOV _ _ _
 10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA _

 

Internetový obchod www.nachemia.pl dbá na práva spotrebiteľov. Spotrebiteľ sa nemôže vzdať práv, ktoré mu zákon o právach spotrebiteľov priznáva. Ustanovenia zmluvy , ktoré sú pre spotrebiteľa nevýhodnejšie ako ustanovenia Zákona o právach spotrebiteľov, sú neplatné a namiesto nich platia ustanovenia Zákona o právach spotrebiteľov. Ustanovenia týchto nariadení preto nie sú určené na vylúčenie alebo obmedzenie akýchkoľvek práv spotrebiteľov podľa kogentných ustanovení zákona a akékoľvek prípadné pochybnosti by sa mali vyriešiť v prospech spotrebiteľa. V prípade akéhokoľvek nesúladu medzi ustanoveniami tohto nariadenia a vyššie uvedenými ustanoveniami majú prednosť a budú sa uplatňovať tieto ustanovenia.


VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 1. Internetový obchod dostupný na internetovej

adrese www.nachemii.pl prevádzkuje Sylwia Garbaciok, podnikajúca pod názvom Nachemia Sylwia Garbaciok, zapísaná v Centrálnom registri a informáciách o hospodárskej činnosti Poľskej republiky vedený ministrom zodpovedným za hospodárstvo. , ktorý má: obchodnú adresu a doručovaciu adresu : Ślęzan 27/2, 41-608, Świę toch łowice, NIP 6262816935, REGON 385430340, e-mailovú adresu: nachemiiperuki@gmail.com, telefónne číslo 730 568 678.

2 Tieto Pravidlá sú určené spotrebiteľom aj podnikateľom využívajúcim Internetový obchod (okrem bodu 9 Pravidiel, ktorý je určený len podnikateľom ) .

 1. Správcom osobných údajov spracúvaných v Internetovom obchode v súvislosti s implementáciou ustanovení týchto Nariadení je Predávajúci. Osobné údaje sú spracúvané na účely, v rozsahu a na základe dôvodov a zásad uvedených v zásadách ochrany osobných údajov zverejnených na internetovej stránke internetového obchodu. Zásady ochrany osobných údajov obsahujú predovšetkým pravidlá týkajúce sa spracúvania osobných údajov Správcom v Internetovom obchode , vrátane dôvodov, účelov a rozsahu spracúvania osobných údajov a práv dotknutých osôb , ako aj informácie o používaní súborov v Internetovom obchode. Internetový obchod , cookies a analytické nástroje. Používanie internetového obchodu vrátane nakupovania je dobrovoľné. Rovnako aj poskytnutie osobných údajov Používateľom Služby alebo Zákazníkom prostredníctvom Internetového obchodu je dobrovoľné, s výnimkou výnimiek uvedených v Zásadách ochrany osobných údajov (uzavretie zmluvy a zákonné povinnosti Predávajúceho).

  4. Definície:
 2. PRACOVNÝ DEŇ – jeden deň od pondelka do piatku, okrem štátnych sviatkov.
 3. REGISTRAČNÝ FORMULÁR – formulár dostupný v Internetovom obchode umožňujúci vytvorenie Účtu.
 4. OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR – Elektronická služba, interaktívny formulár dostupný v Internetovom obchode umožňujúci zadanie objednávky , najmä pridaním Produktov do elektronického košíka a spresnením podmienok kúpnej zmluvy vrátane spôsobu doručenia a platby.
 5. ZÁKAZNÍK – (1) fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a v prípadoch ustanovených všeobecne platnými predpismi aj fyzická osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony; (2) právnická osoba; alebo (3) organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej spôsobilosť na právne úkony priznáva zákon; - kto uzavrel alebo má v úmysle uzavrieť kúpnu zmluvu s predávajúcim.
 6. OBČIANSKY ZÁKONNÍK - Zákon o občianskom zákonníku z 23. apríla 1964 (Zbierka zákonov z roku 1964, č. 16, položka 93 v znení neskorších predpisov).
 7. ÚČET - Elektronická služba označená individuálnym menom (loginom) a heslom poskytnutým Príjemcom služby zhromažďovania zdrojov v IT systéme Poskytovateľa služby, ktorý zhromažďuje údaje poskytnuté Príjemcom služby a informácie o Objednávkach, ktoré zadal v Online Obchod.
 8. NEWSLETTER - Elektronická služba, služba elektronickej distribúcie poskytovaná Poskytovateľom služby prostredníctvom e-mailu, ktorá umožňuje všetkým Používateľom Služby, ktorí ju využívajú, automaticky dostávať od Poskytovateľa služby pravidelný obsah nasledujúcich vydaní bulletinu obsahujúci informácie o Produktoch, nových produktoch a akciách v internetový obchod.
 9. PRODUKT – hnuteľná vec dostupná v Internetovom obchode, ktorá je predmetom Kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Predávajúcim.
 10. PREDPISY – tieto predpisy Internetového obchodu.
 11. INTERNETOVÝ OBCHOD - internetový obchod Poskytovateľa služieb dostupný na internetovej adrese: www.nachemia.pl.
 12. PREDAVAČ; US POSKYTOVATEĽ SLUŽIEB - Sylwia Garbaciok podnikajúca pod menom Nachemia Sylwia Garbaciok, zapísaná do Centrálneho registra a informácií o hospodárskej činnosti Poľskej republiky vedeného ministrom zodpovedným za hospodárstvo, má: adresu miesta podnikania a adresu pre dodanie : Ślęzan 27/2, 41-608, Świę toch łowice, NIP 6443426304, REGON 386453403, e-mailová adresa: nachemiiperuki@gmail.com, telefónne číslo: 730 568 678.
 13. PREDAJNÁ ZMLUVA - zmluva o predaji Produktu uzatvorená alebo uzatvorená medzi Zákazníkom a Predávajúcim prostredníctvom Internetového obchodu.
 14. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – služba poskytovaná elektronicky Poskytovateľom služby Príjemcovi služby prostredníctvom Internetového obchodu.
 15. PRÍJEMCA SLUŽBY - (1) fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a v prípadoch ustanovených všeobecne platnými predpismi aj fyzická osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony; (2) právnická osoba; alebo (3) organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej spôsobilosť na právne úkony priznáva zákon; - používanie alebo zámer používať Elektronickú službu.
 16. ZÁKON O PRÁVACH SPOTREBITEĽOV, ZÁKON - Zákon z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľa (Z. z. z roku 2014, položka 827 v znení neskorších predpisov)
 17. OBJEDNÁVKA - vyhlásenie o vôli zákazníka podané prostredníctvom objednávkového formulára a zamerané priamo na uzavretie zmluvy o predaji produktov s predávajúcim.

 18. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVOM OBCHODE
 19. V internetovom obchode sú k dispozícii nasledujúce elektronické služby: účet, objednávkový formulár a bulletin:
 20. a) Účet - používanie účtu je možné po vykonaní celkom troch po sebe nasledujúcich krokov - Používateľom služby - (1) vyplnením Registračného formulára, (2) kliknutím na pole „Vytvoriť účet“ a (3) potvrdením ochoty vytvorte si účet kliknutím na odkaz potvrdzujúci odoslanie automaticky na uvedenú e-mailovú adresu. V Registračnom formulári musí Používateľ Služby uviesť tieto údaje: meno a priezvisko/názov firmy, adresu (ulica, číslo domu/bytu, PSČ, mesto, štát), e-mailovú adresu, kontaktné telefónne číslo a heslo. V prípade Príjemcov služieb , ktorí nie sú spotrebiteľmi, je potrebné uviesť aj názov spoločnosti a číslo NIP.
 21. b) Elektronická služba Účet je poskytovaná bezplatne na dobu neurčitú. Užívateľ služby môže kedykoľvek a bez udania dôvodu vymazať Účet (odstúpiť z Účtu) zaslaním príslušnej žiadosti Poskytovateľovi služby, najmä e - mailom na adresu: nachemiiperuki@gmail.com resp. písomne na adresu: ul. Ślęzan 27/2, 41-608, Świętoch łowice .

Objednávkový formulár – používanie Objednávkového formulára sa začína , keď Zákazník pridá prvý Produkt do elektronického košíka v Internetovom obchode. Objednávka je zadaná potom, čo zákazník dokončí celkovo dva po sebe nasledujúce kroky – (1) vyplní objednávkový formulár a (2) po vyplnení objednávkového formulára klikne na pole „ Objednať s povinnosťou platby“ na webovej stránke internetového obchodu. “ – do v tomto bode je možné zadané údaje sami upravovať (postupujte podľa zobrazených správ a informácií dostupných na stránke internetového obchodu). V Objednávkovom formulári musí Zákazník uviesť nasledovné údaje týkajúce sa Zákazníka: meno a priezvisko/názov firmy, adresa (ulica, číslo domu/bytu, PSČ, mesto, štát), e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo a údaje Predaj: Produkt(y), množstvo Produktu( ov ), miesto a spôsob dodania Produktu( ov ), spôsob platby . V prípade Zákazníkov , ktorí nie sú spotrebiteľmi, je potrebné uviesť aj názov spoločnosti a číslo NIP.

d) Služba Elektronický objednávkový formulár je poskytovaná bezplatne a je jednorazového charakteru a končí, keď je prostredníctvom nej zadaná Objednávka alebo keď Užívateľ Služby prestane cez ňu zadávať Objednávky.

Newsletter – Newsletter sa používa po zadaní e-mailovej adresy, na ktorú sa majú zasielať nasledujúce vydania Newslettera, v záložke „Newsletter“ viditeľnej na webovej stránke internetového obchodu a kliknutí na políčko „Prihlásiť sa na odber“. Na odber Newslettera sa môžete prihlásiť aj zaškrtnutím príslušného políčka pri vytváraní Konta – pri vytvorení Konta je Príjemca Služby odoberaný Newsletter.

e) Služba Elektronický newsletter je poskytovaná bezplatne na dobu neurčitú. Príjemca služby má možnosť kedykoľvek a bez udania dôvodu zrušiť odber Newslettera (odhlásiť sa z odberu Newslettera) zaslaním príslušnej žiadosti Poskytovateľovi služby, a to najmä prostredníctvom e - mailu na adresu: nachemiiperuki@ gmail.com alebo písomne na adresu: ulica Ślęzan 27/2, 41-608, Świętoch łowice .

2. Technické požiadavky potrebné na spoluprácu s IT systémom používaným Poskytovateľom služby: (1) počítač, notebook alebo iné multimediálne zariadenie s prístupom na internet; (2) prístup k e-mailu; (3) webový prehliadač: Mozilla Firefox verzia 11.0 a vyššia alebo Internet Explorer verzia 7.0 a vyššia, Opera verzia 7.0 a vyššia, Google Chrome verzia 12.0.0 a vyššia; (4) odporúčané minimálne rozlíšenie obrazovky: 1024 x 768; (5) umožnenie ukladania cookies a podpora Javascriptu vo webovom prehliadači .

 1. Príjemca služby je povinný používať Internetový obchod spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom a osvedčenými postupmi, s ohľadom na rešpektovanie osobných práv , autorských práv a duševného vlastníctva Poskytovateľa služby a tretích strán . Príjemca služby je povinný zadať údaje zodpovedajúce skutočnému stavu. Príjemca služby má zakázané poskytovať nezákonný obsah.
 2. Reklamačný poriadok:

  a) Reklamácie súvisiace s poskytovaním Elektronických služieb Poskytovateľom služieb a iné reklamácie súvisiace s prevádzkou Internetového obchodu (okrem reklamačného poriadku Produktu, ktorý je uvedený v bode 6. a 7. Pravidiel) Príjemca služby môže podať napríklad:

  - písomne na adresu: ul. Ślęzan 27/2, 41-608, Świętoch łowice ;
  - v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu na adresu: nachemiiperuki@gmail.com;

  b) Odporúča sa , aby Príjemca služby v popise reklamácie uviedol: (1) informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu reklamácie, najmä druh a dátum výskytu nezrovnalostí; (2) požiadavky Príjemcu služby; a (3) kontaktné údaje osoby, ktorá podáva sťažnosť – uľahčí a urýchli to posúdenie sťažnosti Poskytovateľom služby. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete sú len odporúčaniami a nemajú vplyv na účinnosť reklamácií podaných bez odporúčaného popisu reklamácie.

Poskytovateľ služby odpovedá na reklamáciu bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa jej podania.


3. PODMIENKY UZATVORENIA KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Kúpna zmluva medzi Zákazníkom a Predávajúcim je uzatvorená po tom, čo Zákazník uskutoční Objednávku prostredníctvom Objednávkového formulára v Internetovom obchode v súlade s bodom. 2.1.2 Predpisov.

  2. Cena Produktu zobrazená na webovej stránke Internetového obchodu je uvedená v poľských zlotých a zahŕňa dane. o celkovej cene vrátane daní Produktu, ktorý je predmetom Objednávky , ako aj o nákladoch na doručenie (vrátane poplatkov za dopravu, doručenie a poštovné) a iných nákladoch, a ak výšku týchto poplatkov nemožno určiť - o povinnosť ich uhradiť, je Zákazník informovaný na stránke Internetového obchodu pri zadávaní Objednávky , a to aj vtedy, keď Zákazník prejaví vôľu byť viazaný kúpnou zmluvou.

  3. Postup pri uzatváraní Kúpnej zmluvy v Internetovom obchode pomocou Objednávkového formulára a

  ) Kúpna zmluva medzi Zákazníkom a Predávajúcim je uzatvorená po zadaní objednávky Zákazníkom v Internetovom obchode v súlade s bodom. 2.1.2 Predpisov.
 2. b) Po zadaní Objednávky Predávajúci bezodkladne potvrdí jej prijatie a zároveň Objednávku prijme na realizáciu. Potvrdenie prijatia Objednávky a jej prijatie na realizáciu prebieha odoslaním príslušnej e-mailovej správy Objednávateľovi na e - mailovú adresu Objednávateľa uvedenú pri zadávaní Objednávky , ktorá obsahuje minimálne vyhlásenia Predávajúceho o prijatí Objednávky a jej prijatie.na realizáciu a potvrdenie uzavretia Kúpnej zmluvy. Keď zákazník dostane vyššie uvedený e-mail, dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a predávajúcim.

  c) Obsah uzatvorenej kúpnej zmluvy je zaznamenaný, zabezpečený a sprístupnený Zákazníkovi (1) sprístupnením týchto Pravidiel na internetovej stránke Internetového obchodu a (2) odoslaním e-mailovej správy Zákazníkovi uvedenej v bode . 3.3.2. nariadenia. Obsah Kúpnej zmluvy je dodatočne zaznamenaný a zabezpečený v IT systéme Internetového obchodu Predávajúceho.

 3. SPÔSOBY A TERMÍNY PLATBY ZA PRODUKT

  1. Predávajúci poskytuje zákazníkovi na základe kúpnej zmluvy nasledujúce spôsoby platby:
 4. a) Platba prevodom na bankový účet Predávajúceho.
 5. b) Elektronické platby a platby platobnou kartou prostredníctvom webovej stránky Przelewy24.pl - možné aktuálne spôsoby platby sú uvedené na webovej stránke internetového obchodu v záložke "Spôsoby platby" a na webovej stránke https://www.przelewy24.pl/.

Zúčtovanie transakcií elektronickými platbami a platobnými kartami sa uskutočňuje podľa voľby Zákazníka prostredníctvom webovej stránky Przelewy24.pl. Elektronické platby a platby platobnou kartou vybavuje: Przelewy24.pl - PayPro SA so sídlom v Poznani, 60‑327 Poznań, ul. Kanclerská 15, KRS 0000347935, s daňovým identifikačným číslom NIP: 7792369887.

2. Termín platby :

Ak si Zákazník zvolí platbu na dobierku pri prevzatí zásielky, platbu prevodom, elektronickú platbu alebo platbu platobnou kartou, je Zákazník povinný uhradiť platbu do 7 kalendárnych dní odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy.

Ak si Zákazník zvolí platbu na dobierku pri prevzatí zásielky, je Zákazník povinný uhradiť platbu pri prevzatí zásielky.


 1. NÁKLADY, SPÔSOB A TERMÍN DODANIA A ODBERU PRODUKTU

  1. Dodanie produktu zákazníkovi je spoplatnené, pokiaľ kúpna zmluva neustanovuje inak. Náklady na doručenie produktu (vrátane poplatkov za dopravu, doručenie a poštové služby) sú Zákazníkovi uvedené na webovej stránke Internetového obchodu v záložke „Náklady na doručenie“ a pri zadávaní objednávky , a to aj vtedy, keď Zákazník vyjadrí svoju vôľu byť viazaný zmluvou o predaji. .

  Osobný odber Produktu Zákazníkom je bezplatný.

  Predávajúci poskytuje Zákazníkovi nasledovné spôsoby doručenia alebo vyzdvihnutia Produktu:

  a) Zásielka DHL kuriérom, predplatená zásielka .
  b) Osobný odber na predajni ul . Karola Goduli 24, Ruda Śląska. Dodacia lehota Produktu Zákazníkovi je od 3 do 30 Pracovných dní, pokiaľ nie

  je v popise daného Produktu alebo pri zadávaní Objednávky uvedená kratšia lehota . V prípade Produktov s rôznymi dátumami dodania je dátumom dodania najdlhší daný dátum, ktorý však nemôže presiahnuť 60 Pracovných dní. Najdlhšia čakacia lehota sa týka najmä prírodných parochní dovezených alebo na objednávku, prípadne predmetov šitých v našich šijacích miestnostiach. Oneskorenie môže vyplývať aj z nedostupnosti materiálov u poľských veľkoobchodníkov.

  Začiatok dodacej lehoty Produktu Zákazníkovi sa počíta takto :
 2. a) Ak si Zákazník zvolí spôsob platby prevodom, elektronickou platbou alebo platobnou kartou - odo dňa pripísania prostriedkov na bankový účet Predávajúceho alebo na zúčtovací účet Predávajúceho.
  b) Ak si zákazník zvolí spôsob platby na dobierku - odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.

  Termín pripravenosti Produktu na vyzdvihnutie Zákazníkom - ak si Zákazník zvolí osobný odber Produktu, Produkt bude Zákazníkom pripravený na vyzdvihnutie do 2 Pracovných dní, pokiaľ nie je v popise daného tovaru uvedený kratší termín. produktu alebo pri zadávaní objednávky . V prípade Produktov s rôznymi dátumami pripravenosti na odber je dátumom pripravenosti na odber najdlhší daný dátum, ktorý však nesmie presiahnuť 2 Pracovné dni. Zákazník bude Predávajúcim dodatočne informovaný o pripravenosti Produktu k odberu zaslaním príslušného e-mailu na e - mailovú adresu Zákazníka uvedenú pri zadávaní Objednávky . 

  Začiatok lehoty, počas ktorej je Produkt pripravený na vyzdvihnutie Zákazníkom, sa počíta takto :
 3. a) Ak si Zákazník zvolí spôsob platby prevodom, elektronickou platbou alebo platobnou kartou - odo dňa pripísania prostriedkov na bankový účet Predávajúceho alebo na zúčtovací účet Predávajúceho.
  b) Ak si Zákazník zvolí hotovosť pri osobnom odbere - odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy.

 4. REKLAMÁCIE PRODUKTU 1. Základ a rozsah zodpovednosti Predávajúceho voči Zákazníkovi v prípade, že predaný Produkt má fyzickú alebo právnu vadu

  ( záruka), sú uvedené vo všeobecne platných právnych predpisoch, najmä v Občianskom zákonníku (najmä v § 556 ods. -576 Občiansky zákonník).

  2. Predávajúci je povinný dodať Zákazníkovi Produkt bez vád. Podrobné informácie o zodpovednosti Predávajúceho za vadu Produktu a právach Zákazníka sú uvedené na stránke Internetového obchodu v záložke „Reklamácie“.

  3. Reklamáciu môže Zákazník uplatniť napr.:

  a) písomne na adresu: ul. Ślęzan 27/2, 41-608, Świętoch łowice ;
  b) v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu na adresu: nachemiiperuki@gmail.com;

  4. Zákazníkovi sa odporúča v popise reklamácie uviesť: (1) informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu reklamácie, najmä druh a dátum výskytu vady; (2) požadovať, ako uviesť Produkt do súladu s Kúpnou zmluvou alebo vyhlásenie o znížení ceny alebo odstúpení od Kúpnej zmluvy; a (3) kontaktné údaje osoby, ktorá podáva reklamáciu – uľahčí a urýchli to posúdenie reklamácie Predávajúcim. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete sú len odporúčaniami a nemajú vplyv na účinnosť reklamácií podaných bez odporúčaného popisu reklamácie.
 5. Predávajúci odpovie na reklamáciu Zákazníka bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa jej odoslania. Ak zákazník, ktorý je spotrebiteľom, požiadal o výmenu veci alebo odstránenie vady alebo podal vyhlásenie o znížení ceny s uvedením sumy, o ktorú sa má cena znížiť, a predávajúci na túto žiadosť neodpovedal v lehote 14 kalendárnych dní, žiadosť sa považuje za oprávnenú.

  6. Zákazník, ktorý uplatňuje záručné práva, je povinný doručiť chybný Produkt na adresu: ul. Ślęzan 27/2, 41-608, Świętoch łowice . V prípade Zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, znáša náklady na doručenie Produktu Predávajúci, v prípade Zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom, náklady na doručenie znáša Zákazník. Ak by vzhľadom na druh Produktu alebo spôsob jeho inštalácie bolo dodanie Produktu Zákazníkom nadmerne sťažené, je Zákazník povinný sprístupniť Produkt Predávajúcemu v mieste, kde sa Produkt nachádza.

  7. MIMO PRAVIDIEL VYBAVOVANIA SŤAŽNOSTÍ A PODÁVANIA REKLAMÁCIÍ A PRAVIDIEL PRÍSTUPU K TÝMTO POSTUPOM
 6. Podrobné informácie o možnosti Zákazníka, ktorý je spotrebiteľom využiť mimosúdne spôsoby vybavovania sťažností a uplatňovania nárokov, ako aj pravidlá prístupu k týmto postupom sú dostupné na webovom sídle úradu Hospodárska súťaž a ochrana spotrebiteľa na : https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. 2.

  Kontaktné miesto je aj u predsedu Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa ( telefón: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl alebo písomná adresa: Pl. Powstańcó w Warszawy 1, Warszawa .), ktorej úlohou je okrem iného aj poskytovanie pomoci spotrebiteľom vo veciach mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov.
 7. Spotrebiteľ má tieto vzorové možnosti využitia mimosúdnych spôsobov vybavovania reklamácií a uplatňovania nárokov: (1) návrh na riešenie sporu na stály spotrebiteľský rozhodcovský súd (viac informácií na: http://www. .spsk.wiih.org.pl /); (2) žiadosť o mimosúdne riešenie sporu krajskému inšpektorovi obchodnej inšpekcie (bližšie informácie na webovej stránke inšpektora príslušného podľa miesta podnikania predávajúceho); a (3) pomoc okresného (mestského) ombudsmana spotrebiteľov alebo spoločenskej organizácie, ktorej zákonné úlohy zahŕňajú ochranu spotrebiteľa ( vrátane Federácie spotrebiteľov , Poľského združenia spotrebiteľov ) . Poradenstvo sa poskytuje okrem iného aj e-mailom na adrese Council@dlakonsumentow.pl a telefonicky na čísle spotrebiteľskej linky 801 440 220 (linka je otvorená počas Pracovných dní od 8:00 do 18:00, poplatok za hovor podľa k tarife operátora). 4. Platforma pre online systém riešenia

  sporov medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi na úrovni EÚ (ODR platforma) je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr . Platforma RSO je interaktívna a viacjazyčná webová stránka s jednotným kontaktným miestom pre spotrebiteľov a podnikateľov , ktorí chcú mimosúdne riešenie sporu zo zmluvných záväzkov vyplývajúcich z online kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb ( viac informácií na webovej stránke samotnej platformy alebo na webovej stránke Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa : https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 8. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(VZŤAHUJE SA NA KÚPNE ZMLUVY UZATVORENÉ OD 25.12.2014)
1. Spotrebiteľ, ktorý uzatvoril zmluvu na diaľku, môže od nej odstúpiť do 14 kalendárnych dní bez uvedenia dôvodu a bez vynaloženia akýchkoľvek nákladov , okrem nákladov v prípadoch uvedených v písm. 8.8 Predpisov. Na dodržanie lehoty stačí poslať priznanie pred jej uplynutím. Prehlásenie o odstúpení od zmluvy je možné podať napr.:

a) písomne na adresu: ul. Ślęzan 27/2, 41-608, Świętoch łowice ;
b) v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu na adresu: nachemiiperuki@gmail.com;

2. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy je súčasťou prílohy č. 2 Zákona o právach spotrebiteľov a je dodatočne dostupný na stránke Internetového obchodu v záložke „Vrátenie tovaru a výmena tovaru“ . Spotrebiteľ môže použiť vzorový formulár, nie je to však povinné.

Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť:

a) pri zmluve, na základe ktorej Predávajúci uvoľní Produkt a je povinný previesť jeho vlastníctvo (napr. Kúpna zmluva) – od spotrebiteľa alebo inej ním označenej tretej osoby, ktorá prevezme Produkt. ako dopravca a v prípade zmluvy, ktorá : (1) pokrýva množstvo Produktov , ktoré sa dodávajú oddelene, v dávkach alebo po častiach – od prevzatia posledného Produktu, šarže alebo časti, alebo (2) zahŕňa pravidelné doručovanie Produktov na určitú dobu – od prevzatia prvého Produktu ;

b) pri iných zmluvách - odo dňa uzavretia zmluvy.

3. V prípade odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku sa zmluva považuje za neuzatvorenú.

 1. Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyhlásenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi všetky ním uhradené platby vrátane nákladov na doručenie Produktu ( okrem dodatočných nákladov vyplývajúcich z toho, že si Zákazník zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia dostupný v Internetovom obchode). Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom platby, aký použil spotrebiteľ, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom vrátenia , ktorý mu nespôsobuje žiadne náklady . Ak Predávajúci neponúkol, že si Produkt od spotrebiteľa vyzdvihne sám, môže zadržať vrátenie platieb prijatých od spotrebiteľa, kým nedostane Produkt späť alebo kým spotrebiteľ nepredloží dôkaz o jeho zaslaní späť, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.

  5. Spotrebiteľ je povinný bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď odstúpil od zmluvy, vrátiť Tovar Predávajúcemu alebo ho odovzdať osobe poverenej Predávajúcim na jeho prevzatie, pokiaľ Predajca ponúkol, že si produkt vyzdvihne sám. Na dodržanie lehoty stačí vrátiť Produkt pred uplynutím jeho platnosti. Spotrebiteľ môže vrátiť Tovar na adresu: ul. Ślęzan 27/2, 41-608, Świętoch łowice .

  6. Spotrebiteľ je zodpovedný za zníženie hodnoty Produktu vyplývajúce z jeho používania spôsobom, ktorý presahuje rámec nevyhnutný na zistenie povahy, vlastností a fungovania Produktu.

  7. Prípadné náklady súvisiace s odstúpením spotrebiteľa od zmluvy, ktoré je spotrebiteľ povinný znášať :

  a) Ak si spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia Produktu, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia dostupný v Internetovom obchode, Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ktoré mu vznikli b

  ) Spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie Produktu.

  c) Ak ide o Produkt, ktorý je službou, s plnením ktorého sa na výslovnú žiadosť spotrebiteľa začalo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, spotrebiteľ, ktorý uplatní právo na odstúpenie od zmluvy po predložení dopyt je povinný zaplatiť za služby splnené do okamihu odstúpenia od zmluvy. Výška úhrady je vypočítaná v pomere k rozsahu poskytovanej služby s prihliadnutím na cenu alebo odmenu dohodnutú v zmluve. Ak je cena alebo odmena nadmerná, základom pre výpočet tejto sumy je trhová hodnota poskytnutej služby.


  8. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku vo vzťahu k zmluvám : (

  1) o poskytovaní služieb , ak predávajúci plne vykonal službu s výslovným súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol pred začatím ustanovenie, že po splnení služby Predávajúcim stratí právo na odstúpenie od zmluvy; (2) pri ktorom cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorým môže dôjsť pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy; (3) v ktorej je predmetom služby neprefabrikovaný Produkt vyrobený podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo slúžiaci na uspokojenie jeho individuálnych potrieb; (4) v ktorej je predmetom služby Produkt, ktorý sa rýchlo kazí alebo má krátku trvanlivosť ; (5) v ktorej je predmetom služby Produkt dodaný v uzavretom obale, ktorý po otvorení obalu nie je možné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov , ak bol obal po doručení otvorený; (6) v ktorej sú predmetom služby Produkty, ktoré sú po dodaní vzhľadom na svoju povahu neoddeliteľne spojené s inými položkami; (7) v ktorej predmetom služby sú alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri uzavretí kúpnej zmluvy, ktorých dodanie sa môže uskutočniť až po 30 dňoch a ktorých hodnota závisí od výkyvov na trhu, ktoré rymi Predávajúci nemá kontrolu; (8) v ktorom spotrebiteľ výslovne žiadal, aby sa k nemu Predávajúci dostavil na urýchlenú opravu alebo údržbu; ak predávajúci dodatočne poskytuje iné služby, než aké požaduje spotrebiteľ, alebo dodáva produkty iné ako náhradné diely potrebné na opravu alebo údržbu, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy v súvislosti s doplnkovými službami alebo produktmi ; (9) v ktorej sú predmetom služby zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačové programy dodávané v zapečatenom obale, ak bol balík otvorený po doručení; (10) na doručovanie novín , periodík alebo časopisov s výnimkou zmluvy o predplatnom; (11) uzavretá verejnou dražbou; (12) na poskytovanie služieb v oblasti ubytovania na iné ako bytové účely , prepravy tovaru, požičiavania áut , stravovania, služieb súvisiacich s rekreáciou, zábavou, športovými alebo kultúrnymi podujatiami, ak je v zmluve určený deň alebo obdobie plnenia. služby; (13) na dodanie digitálneho obsahu, ktorý nie je uložený na hmotnom nosiči, ak sa poskytovanie služby začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po tom, čo ho predávajúci informoval o strate právo na odstúpenie od zmluvy


  9. USTANOVENIA PRE PODNIKATEĽOV _ _ _
 2. Tento bod Predpisov a ustanovenia v ňom obsiahnuté sa vzťahujú iba na Zákazníkov a Príjemcov služieb , ktorí nie sú spotrebiteľmi.

  2. Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy uzatvorenej so zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom, odstúpiť do 14 kalendárnych dní odo dňa jej uzavretia. Odstúpenie od kúpnej zmluvy v tomto prípade môže prebehnúť bez udania dôvodu a nezakladá žiadne nároky zo strany zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom, voči predávajúcemu.
 3. V prípade Zákazníkov , ktorí nie sú spotrebiteľmi, má Predávajúci právo obmedziť dostupné spôsoby platby, vrátane vyžadovania celej alebo čiastočnej platby vopred, bez ohľadu na spôsob platby, ktorý si Zákazník zvolil a skutočnosť, že došlo k uzavretiu Kúpnej zmluvy. .

  4. Keď Predávajúci uvoľní Produkt prepravcovi, výhody a bremená súvisiace s Produktom a riziko náhodnej straty alebo poškodenia Produktu prechádzajú na Zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom. Predávajúci v takomto prípade nezodpovedá za stratu, stratu alebo poškodenie Produktu vzniknuté od jeho prevzatia na prepravu až do jeho doručenia Zákazníkovi a za prípadné omeškanie s prepravou zásielky.
 4. Ak je Produkt Zákazníkovi zaslaný prostredníctvom prepravcu, Zákazník, ktorý nie je spotrebiteľom, je povinný prezrieť zásielku v čase a spôsobom, aký je pre zásielky tohto druhu prijatý . Ak pri preprave zistí, že Produkt sa stratil alebo poškodil, je povinný vykonať všetky úkony potrebné na vznik zodpovednosti dopravcu.

  6. V zmysle čl. 558 § 1 Občianskeho zákonníka je zodpovednosť Predávajúceho zo záruky na Produkt voči Zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, vylúčená.
 5. V prípade Príjemcov služieb, ktorí nie sú spotrebiteľmi, môže Poskytovateľ služieb vypovedať zmluvu o poskytovaní Elektronických služieb s okamžitou platnosťou a bez uvedenia dôvodov zaslaním príslušného vyhlásenia Príjemcovi služby.

  8. Zodpovednosť Poskytovateľa služby/Predávajúceho voči Príjemcovi služby/Zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, bez ohľadu na jeho právny základ, je obmedzená – ako v rámci jednej reklamácie, tak aj za všetky nároky celkovo – do výšky zaplatená cena a náklady - dodávky podľa kúpnej zmluvy, najviac však do výšky tisíc zlotých. Poskytovateľ služby/Predávajúci zodpovedá voči Príjemcovi služby/Zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, len za typické škody predvídateľné v čase uzatvorenia zmluvy a nezodpovedá za ušlý zisk voči Príjemcovi služby/Zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom.

  9. Akékoľvek spory vzniknuté medzi Predávajúcim/Poskytovateľom služieb a Zákazníkom/Príjemcom služby, ktorý nie je spotrebiteľom, budú postúpené súdu príslušnému podľa sídla Predávajúceho/Poskytovateľa služby.


  10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 6. Zmluvy uzatvorené prostredníctvom Internetového obchodu sa uzatvárajú v poľskom jazyku.

  2. Zmeny pravidiel:
 7. a) Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel zo závažných dôvodov, t. j.: zmeny právnych ustanovení ; zmeny v spôsoboch platby a dodania – v rozsahu, v akom tieto zmeny ovplyvňujú implementáciu ustanovení týchto Predpisov.

  b) V prípade uzatvorenia nepretržitej zmluvy na základe týchto Pravidiel ( poskytovanie Elektronickej služby - Konta) sú novelizované predpisy pre Príjemcu služby záväzné, ak sú splnené náležitosti uvedené v čl. 384 a 384[1] Občianskeho zákonníka, t. j. Príjemca služby bol o zmenách riadne upovedomený a zmluvu nevypovedal do 14 kalendárnych dní odo dňa oznámenia. V prípade, že zmena Podmienok má za následok zavedenie akýchkoľvek nových poplatkov alebo zvýšenie existujúcich poplatkov, má Príjemca služby, ktorý je spotrebiteľom, právo od zmluvy odstúpiť.

  c) V prípade uzatvárania zmlúv iného charakteru ako kontinuálnych zmlúv na základe týchto Pravidiel (napr. Kúpna zmluva), zmeny Pravidiel žiadnym spôsobom neporušia práva , ktoré nadobudli Príjemcovia služieb / Zákazníci , ktorí sú spotrebiteľmi pred Dátum nadobudnutia účinnosti zmien Predpisy, najmä zmeny Predpisov, nebudú mať vplyv na už zadané alebo zaslané Objednávky alebo uzatvorené, zrealizované alebo dokončené Kúpne zmluvy.

  3. V záležitostiach, ktoré nie sú upravené v týchto pravidlách, platia všeobecne platné ustanovenia poľského práva, najmä : Občiansky zákonník; Zákon o poskytovaní elektronických služieb z 18. júla 2002 (Zbierka zákonov z roku 2002, č. 144, položka 1204 v znení neskorších predpisov); pre kúpne zmluvy uzatvorené od 25.12.2014 so zákazníkmi, ktorí sú spotrebiteľmi - ustanovenia Zákona o právach spotrebiteľov zo dňa 30.5.2014 (Zbierka zákonov z roku 2014, č. 827 v znení neskorších predpisov); a ďalších príslušných ustanovení všeobecne platných právnych predpisov.
Product added to wishlist
Product added to compare.